Regulacje prawne dotyczące PEM

-omówienie

Przepisy dotyczące zagadnień związanych w oddziaływaniem  pola elektromagnetycznego na człowieka i otaczające go środowisko zawarte są w dyrektywie i rozporządzeniach odpowiednich ministerstw.
Dyrektywa 2004/40/WE dotyczy minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa narażania pracowników na zagrożenia powodowane czynnikami fizycznymi (pola elektromagnetyczne). Wymagania obejmują obowiązek dokonania przez pracodawcę oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego eksponowanych pracowników. W dyrektywie określono tzw. dopuszczalne wartości miar wewnętrznych i zewnętrznych. Na podstawie oceny zagrożenia, pracodawca podejmuje decyzję o dokonaniu ewentualnych pomiarów miar zewnętrznych(natężenia pola magnetycznego i elektrycznego). Jeżeli dopuszczalne wartości miar zewnętrznych ekspozycji zostały przekroczone. Pracodawca dokonuje oceny, oraz w razie potrzeby, obliczeń, czy zostały przekroczone dopuszczalne wartości miar wewnętrznych ekspozycji.

Wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. Dz. U.192 poz. 1883. Pełna treść rozporządzenia można znaleźć w załączniku 1. Dokument omawia również sposoby postępowania w przypadku występowania potencjalnych zagrożeń wynikających z obecności różnych źródeł promieniowania PEM.

Oddzielnie dla warunków środowiska pracy obowiązuje  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dziennik Ustaw nr 217 poz 1833 2002 r. Treść zawarta jest w załączniku 2. Dodatkowo dla środowiska pracy należy uwzględnić Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r Dziennik Ustaw nr. 33 poz. 166 2011 r. Treść zawarta jest w załączniku 3. Sposób realizacji pomiarów dla środowiska pracy, wykonuje się zgodnie z normami wymienionymi poniżej:
PN-T-06580-1. Terminologia
PN-T-06580-3. Metody pomiaru i oceny pola na stanowiskach pracy. Omówienie istotnych zagadnień wynikających ze stosowania tych norm można znaleźć na naszych stronach w wymaganiach metrologicznych.

Podane treści aktów prawnych znajdujących się w bazie ISAP pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Załączniki:
1.Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833
2.Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883
3.Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166