Pomiary pól elektromagnetycznych

Pomiary pól elektromagnetycznychW Polsce zagadnienie dotyczące miernictwa pól elektromagnetycznych na potrzeby oceny środowiska ogólnego i środowiska pracy zostało uporządkowane w postaci odpowiednich zapisów normatywnych.

Dwie normy:

  • PN-T-06580-1. Terminologia
  • PN-T-06580-3. Metody pomiaru i oceny pola na stanowiskach pracy określają nazewnictwo, sposób przeprowadzania pomiarów, wymagania stawiane aparaturze i sposób oceny ekspozycji pracownika.

W pierwszej z wymienionych norm podano wielkości charakteryzujące pola elektromagnetyczne, definicje, jednostki parametrów. Podstawowe terminy używane w normie można znaleźć tutaj.
Druga norma obejmuje szczegółowo problematykę pomiarów PEM. Nie jest to zagadnienie proste.

Osoby, które chciałyby w sposób profesjonalny zająć się pomiarami odsyłamy do pełnej treści normy.
Istotne szczegóły, przydatne także osobom nie zajmujących się zawodowo pomiarami, próbujemy omówić poniżej.

Dla dużej grupy osób, szczególnie interesująca jest tematyka związana z pomiarami pola stacji bazowych sieci komórkowych, nadajników radiowych, telewizyjnych. Również pomiary pola emitowanego przez komórki to temat bardzo popularny. Jest wiele publikacji dotyczących tego zagadnienia, jak również szkodliwego oddziaływania tych pól na zdrowie człowieka. W kolejnych wpisach na portalu postaramy się zaprezentować różne stanowiska w tej sprawie. Kilka artykułów na powyższy temat w bardzo obszerny sposób przedstawia wymienione zagadnienia. Mamy nadzieję, że również czytelnicy nam w tym pomogą.

Chcemy zwrócić uwagę, ze pomiary pola elektromagnetycznego w bezpośrednim otoczeniu człowieka, można z powodzeniem wykonać również przy użyciu stosunkowo prostych i tanich mierników pola elektromagnetycznego tutaj. Dotyczy to szczególnie pól pochodzących od urządzeń będących źródłem pół małych częstotliwości. Metodyka i dobór mierników do tych pomiarów jest stosunkowo prosta.
Dopuszczalne wartości mierzonych natężeń pól, z uwzględnieniem częstotliwości, dla poszczególnych środowisk, podano w zakładce zagrożenia elektromagnetyczne.