Pomiary pól elektrostatycznych

Pomiary elektrostatyczne najczęściej służą do określania dwóch wielkości:
-aktualnego stanu naelektryzowana materiałów, obiektów, urządzeń, ludzi
-właściwości izolacyjnych materiałów, elementów urządzeń, które decydują o możliwościach spływu ładunków elektrostatycznych.

JCI 155 Charge Decay Analyser

JCI 155 Charge Decay Analyser

Stan naelektryzowana można określić przez pomiary: potencjału,natężenia pola, ładunku, gęstości ładunku.
Właściwości izolacyjne wyznacza się poprzez pomiary rezystywności powierzchniowej i skrośnej.
Dodatkowo wyznacza się: pojemność obiektu, czas ładowania i rozładowania.

Zależność miedzy zgromadzonym ładunkiem, potencjałem i pojemnością jest następująca:
U = Q/C

W przypadku zagrożenia wybuchowego, podstawowym kryterium oceny jest energia pola elektrostatycznego, którą utracił obiekt w trakcie wyładowania. Jeżeli energia jest równa lub większa od energii zapłonu danej mieszaniny wybuchowej, to prawdopodobieństwo zapłonu jest bardzo duże. Najczęściej operuje się pojęciem minimalnej energii zapłonu ( MIE) przy optymalnym stężeniu czynnika palnego w powietrzu. Bezpośredni pomiar energii wyładowania nie jest możliwy. Wyznacza się ją przez pomiar pośredni.
W przypadku odizolowanych obiektów przewodzacych mierzy sie pojemność obiektu w stosunku do Ziemi i potencjał U ładunku elektrostatycznego Q.
Wartość energii wyznacza się z zależności

W= CUxU/2=QU/2

Należy pamietać, iż w przypadku naelektryzowanych obiektów przewodzących, wyładowanie ma charakter iskrowy i ładunek w całości zostaje zneutralizowany.
W przypadku dielektryków wylądowanie ma charakter niezupełny.

Uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego zawarte są w dyrektywie ATEX.

Aktualnie obowiązującą dyrektywą jest Dyrektywa ATEX (94/9/WE).
Dawne tzw. ,,dopuszczenie do stosowania’’ zastąpiła deklaracja producenta, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.
Producenci odpowiadają za:
-poprawną konstrukcję urządzenia
-wybór właściwego modułu zgodności
-dokumentację przekazywaną użytkownikowi

Producent musi odpowiedzieć na następujące pytania:
-jakiej kategorii jest urządzenie
-na czym polega bezpieczeństwo przeciwwybuchowe
-jakie normy zharmonizowane zostały wykorzystane w trakcie projektowania

Zadaniem jednostki notyfikowanej jest potwierdzenie poprawnej konstrukcji urządzenia.

26 lutego 2014r. przyjęto nowa dyrektywę 2014/34/UE, która zacznie obowiązywać za dwa lata.