Zagrożenia elektromagnetyczne

Zagrożenia związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (PEM) wywołują silne emocje w społeczeństwie. Pole elektromagnetyczne najczęściej nie jest rejestrowane przez zmysły człowieka. Naukowcy, przedstawiciele władz, starają się ustalić właściwe kryteria, by prawidłowo ocenićzagrożenia i ryzyko powstania szkody w wyniku określonego zagrożenia.
Rozróżnijmy te dwa pojęcia:

  • Zagrożenie – przebywanie w środowisku będącym pod wpływem działania PEM niosącym zagrożenia zdrowia człowieka lub niepoprawnego działania urządzeń.
  • Ryzyko – prawdopodobieństwo, że dana osoba dozna szkody na zdrowiu a urządzenie przestanie poprawnie funkcjonować.

Zagrożenie jest tylko potencjalnym zagrożeniem wynikającym z przebywania w określonym środowisku. Dlatego warto wiedzieć jakiego rodzaju źródła PEM mogą występować w danym miejscu. Źródła pól elektromagnetycznych i ich typowe właściwości zostały omówione na sąsiednich stronach. Na dalszych podstronach tego rozdziału zaprezentowano zagrożenia występujące w typowych miejscach przebywania człowieka. Podano również szereg zaleceń dzięki którym można zmniejszyć ryzyko związane z przebywaniem w potencjalnych strefach zagrożenia.

Stosowanie i przestrzeganie odpowiednich limitów ochronnych pozwala zmniejszyć ryzyko związane z działaniem PEM. Limity te są różne dla środowiska pracy czyli osób pracujących w warunkach zagrożenia, a inne dla środowiska naturalnego czyli wszystkich ludzi. Osoby zatrudnione na stanowiskach pracy na ogół zdają sobie sprawę z zagrożeń, również czas ekspozycji zwykle nie przekracza 8 godzin. Osoby przebywające w środowisku naturalnym często przebywają w polu elektromagnetycznym przez cały czas, a ich świadomość o potencjalnych zagrożeniach jest znacznie mniejsza. Z tego powodu poziomy maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji dla osób przebywających w naturalnym środowisku są niższe niż dla środowiska pracy. Te zasady zostały uwzględnione w przepisach obowiązujących w Polsce.

Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 30 października 2003r (DzU,nr. 192, poz. 1883), w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, określił zasady dotyczące środowiska naturalnego.
Przepisy dotyczące środowiska pracy znajdują się w rozporządzeniu ministra pracy z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU,nr 217, poz.1833,2002. Część E.

Dodatkowo rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2011 (DzU, nr. 33 poz. 166) w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określa m.in. tryb, metody i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów PEM i wymagania jakie powinny spełniać laboratoria wykonujące te pomiary.
Omówienie tych przepisów znajduje się w tej kategorii.