Definicje i jednostki

Wielkości charakteryzujące pole

– natężenie pola magnetycznego, wielkość wektorowa charakteryzująca pole magnetyczne, wyrażona w amperach na metr (A/m).
– indukcja magnetyczna, wielkość  wektorowa  charakteryzująca pole magnetyczne, wyrażana w teslach (T).
Uwaga  – w powietrzu pole o natężeniu  1 A/m charakteryzuje indukcję magnetyczną o wartości około 1,25 µT.
– natężenie pola elektrycznego, wielkość wektorowa charakteryzująca pole elektryczne, wyrażona w woltach na metr (V/m).
– gęstość mocy, wielkość wektorowa charakteryzująca promieniowanie elektromagnetyczne, wyrażona w watach na metr kwadratowy (W/m2).
– częstotliwość, wielkość charakteryzująca zmienność w czasie wybranej wielkości charakteryzującej pole, wyrażana w hercach (Hz).

Pojęcia związane z ekspozycją pracowników na pola elektromagnetyczne

– szybkość pochłaniania właściwego energii (SAR) – szybkość, z jaką energia jest pochłaniana w jednostce masy tkanki ciała. Jednostką współczynnika SAR jest wat na kilogram (W/kg). Współczynnik uśredniony dla całego ciała jest powszechnie przyjętą miarą oddziaływania termicznego pola o częstotliwościach radiowych (RF).
– gęstość prądu  (J) – prąd przepływający przez  jednostkowe pole przekroju  prostopadle do kierunku przepływu prądu w przewodniku objętościowym, jakim jest m.in. ludzkie ciało. Jednostką gęstości prądu jest amper na metr kwadratowy (A/m2).

Dopuszczalne wartości miar wewnętrznych ekspozycji

Jest to ograniczenie ekspozycji na pole elektromagnetyczne opierające się na ustalonych bezpośrednich skutkach ekspozycji i względach biologicznych.

definicje-i-jednostki-1

Dopuszczalne wartości miar zewnętrznych ekspozycji

Są to wielkości parametrów mierzonych bezpośrednio w miejscu przebywania ludzi, określonych jako natężenie pola elektrycznego (E), natężenie pola magnetycznego (H), indukcja magnetyczna (B) i gęstość mocy (S).

definicje-i-jednostki-2