Sposób przeprowadzania badań PEM

Sposób przeprowadzania badań PEMSposób przeprowadzania badań, ich częstotliwość  i umiejscowienie, reguluje szereg przepisów dotyczących środowiska ogólnego i środowiska pracy. W obu przypadkach bardzo pomocne są omówione wcześniej normy. Przedstawione informacje będą także  przydatne dla osób wykonujących pomiary prostymi miernikami dla swoich własnych potrzeb.

Metody sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. Dz. U. 192 poz. 1883. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla środowiska naturalnego można znaleźć tutaj. Przedstawimy tylko najbardziej istotne informacje zawarte w rozporządzeniu, będące wskazówkami jak należy postępować.

Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową należy wykonywać pomiary natężenia PEM dla częstotliwości sieci elektroenergetycznej 50 Hz. Pomiary wykonuje się mierząc wartość skuteczną obu składowych. Pomiary wykonuje się na wysokości 2m od podłoża, pamiętając  o zasadzie by inne czynniki (również osoba wykonująca pomiary) nie wpływały na wartości mierzone. Nie zapominajmy, że po wybudowaniu budynku odległość przebywania osób w odniesieniu do istniejących przewodów może znacznie się zmniejszyć  (balkony, tarasy).

TM-195Dla miejsc dostępnych dla ludności, to samo rozporządzenie nakazuje sprawdzenie poziomu PEM, bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu  instalacji, które wytwarzają pole elektromagnetyczne. Wymóg ten obowiązuje również, gdy ulegną zmianie warunki pracy urządzeń mogące mieć wpływ na wartości natężenia pól. Składowa magnetyczna pola jest badana w zakresie częstotliwości 0 – 3MHz. Składową elektryczną pola wyznaczamy dla pełnego zakresu częstotliwości 0 -300 GHz z wyjątkiem pasma 0 -0,5Hz i powyżej 50 Hz do 1kHz. Dla zakresu częstotliwości 300 MHz do 300GHz określamy średnią wartość mocy. Oczywiście osoby wykonujące pomiary na swój osobisty użytek nie muszą posiadać mierników o tak dużych możliwościach pomiarowych. Przykładowo, jeżeli źródłem pola są urządzenia niskonapięciowe, emitujące pola o częstotliwości 50 Hz  ( linie energetyczne, stacje transformatorowe niskich napięć, zasilacze, urządzenia zasilane energią elektryczną) wystarczą proste mierniki mierzące indukcję magnetyczną tutaj.

Szczegółowe sposoby  postępowania w przypadku konkretnych instalacji mogących być źródłem pola elektromagnetycznego szkodzącemu środowisku, podane są w wymienionym rozporządzeniu.

Kilka istotnych zasad wynikających z tego rozporządzenia, przydatnych  dla osób nie zajmujących profesjonalnie się pomiarami PEM podajemy poniżej. 

sposob-przeprowadzania-badan-3

Dla środowiska pracy zasady określające sposób postępowania  oraz  maksymalne wartości dopuszczalnych natężeń PEM  zawarte są odpowiednio w dwóch rozporządzeniach:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. Dziennik Ustaw nr. 23 poz. 166 2011 r.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dziennik Ustaw nr 217 poz 1833 2002 r.

Charakterystyczne wartości pól PEM w poszczególnych strefach oddziaływania zostały omówione tutaj.

Sposób realizacji pomiarów dla środowiska pracy, został omówiony w wymaganiach metrologicznych i wykonuje się zgodnie z normami wymienionymi poniżej:
PN-T-06580-1. Terminologia
PN-T-06580-3. Metody pomiaru i oceny pola na stanowiskach pracy.

Poniżej przedstawiamy prezentację profesjonalnego miernika do pomiaru pola elektromagnetycznego: